Kancelaria Notarialna w Siemianowicach Śląskich | Notariusz Wojciech Wysowski

Notariat Rzeczypospolitej

tel.: (32) 204 40 37, tel. kom. 516 482 106

DOKUMENTY

W celu usprawnienia obsługi poniżej zamieszczony został wykaz podstawowych dokumentów i informacji, wymaganych przy sporządzaniu aktów notarialnych dokumentujących najczęściej występujące w praktyce umowy i oświadczenia. Wykaz ten nie ma charakteru wyczerpującego, bowiem z uwagi na okoliczności konkretnego przypadku może zachodzić konieczność przedstawienia dodatkowych, niewymienionych niżej dokumentów i danych. Wszelkie informacje dotyczące planowanej czynności notarialnej oraz dokumentacji koniecznej do jej przygotowania uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii, a w sprawach mniej zawiłych także telefonicznie lub drogą mailową.

Osoba biorąca udział w czynności notarialnej powinna okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu wydana cudzoziemcowi).

Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego wystarczające będzie przedstawienie kopii dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć również drogą elektroniczną. Oryginały dokumentów powinny zostać przedłożone w Kancelarii najpóźniej przy dokonywaniu czynności.

1. SPRZEDAŻ / DAROWIZNA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ (z udziałem w gruncie):

 • odpis zwykły z księgi wieczystej, względnie numer księgi wieczystej (jeśli jest ona prowadzona w systemie informatycznym),
 • informacja o stanach cywilnych stron,
 • w przypadku sprzedaży – cena sprzedaży, sposób i termin jej zapłaty,
 • w przypadku darowizny – wartość rynkowa nieruchomości,
 • termin wydania lokalu,
 • w przypadku udzielenia kredytu na zakup lokalu – numer rachunku bankowego zbywcy oraz umowa kredytowa do wglądu.

Jeżeli sprzedający / darujący nabył nieruchomość na podstawie dziedziczenia lub zasiedzenia, a po 31.12.2006 roku także na podstawie darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, bądź innym tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, koniecznie będzie przedłożenie zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy, stwierdzającego, że w związku z tym nabyciem podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo, że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

2. SPRZEDAŻ / DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta – odpis zwykły z księgi wieczystej, względnie numer księgi wieczystej (jeśli jest ona prowadzona w systemie informatycznym),
 • jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie została założona księga wieczysta – zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową, z którego wynikać będzie, że stronie zbywającej przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • informacja o stanach cywilnych stron,
 • w przypadku sprzedaży – cena sprzedaży, sposób i termin jej zapłaty,
 • w przypadku darowizny – wartość rynkowa prawa do lokalu,
 • termin wydania lokalu,
 • w przypadku udzielenia kredytu na zakup lokalu – numer rachunku bankowego zbywcy oraz umowa kredytowa do wglądu.

Jeżeli sprzedający / darujący nabył prawo do lokalu na podstawie dziedziczenia, a po 31.12.2006 roku także na podstawie darowizny, nieodpłatnego zniesienia wspólności prawa do lokalu, zachowku, bądź innym tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, koniecznie będzie przedłożenie zaświadczenia  wydanego przez urząd skarbowy, stwierdzającego, że w związku z tym nabyciem podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

3. SPRZEDAŻ / DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ / PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej, względnie numer księgi wieczystej (jeśli jest ona prowadzona w systemie informatycznym),
 • jeśli nabycie nastąpiło w drodze umowy – wypis aktu notarialnego (do wglądu), bądź jego kopia,
 • wypis z rejestru gruntów, a w przypadku gdy przedmiotem umowy jest jedynie część nieruchomości (działka/działki, które będą wydzielane do nowej księgi wieczystej) – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, 
 • zwięzły opis zabudowań znajdujących się na nieruchomości,
 • informacja o stanach cywilnych stron,
 • w przypadku sprzedaży – cena sprzedaży, sposób i termin jej zapłaty,
 • w przypadku darowizny – wartość rynkowa przedmiotu umowy,
 • termin wydania nieruchomości,
 • w przypadku udzielenia kredytu na zakup – numer rachunku bankowego zbywcy oraz umowa kredytowa do wglądu.

 

4. USTANOWIENIE HIPOTEKI / SŁUŻEBNOŚCI / UŻYTKOWANIA:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej, względnie numer księgi wieczystej (jeśli jest ona prowadzona w systemie informatycznym),
 • informacja o stanie cywilnym strony składającej oświadczenie o ustanowieniu prawa,
 • przy ustanawianiu hipoteki – do wglądu dokument zawierający w swej treści czynność prawną, z której wynika wierzytelność mająca być zabezpieczona hipotecznie lub stwierdzający istnienie takiej wierzytelności (np. umowa kredytu, pożyczki, sprzedaży itp.),
 • przy ustanawianiu służebności (opcjonalnie) – mapa z zaznaczonym sposobem wykonywania służebności (przebiegiem drogi dojazdowej, umiejscowieniem urządzeń przesyłowych itp.), która zgodnie z życzeniem strony może stanowić załącznik do aktu notarialnego.

Jeżeli nieruchomość lub prawo, które ma zostać obciążone ograniczonym prawem rzeczowym, nabyte zostało na podstawie dziedziczenia albo zasiedzenia, a po 31.12.2006 roku także na podstawie darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku bądź innym tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, koniecznie będzie przedłożenie zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy, stwierdzającego, że s związku z tym nabyciem podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

5. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA USTANAWIAJĄCA ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWĄ:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa, względnie informacja o dacie i miejscu zawarcia małżeństwa (nie dotyczy umów przedmałżeńskich).

6. TESTAMENT:

 • dane osób powołanych do spadku (zapisobierców, wykonawcy testamentu, osób obciążonych obowiązkiem wykonania polecenia ) – imiona, nazwiska, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia,
 • przy testamencie z zapisem windykacyjnym lub zwykłym – opis przedmiotu zapisu (w przypadku gdy przedmiotem zapisu ma być nieruchomość, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dla którego prowadzona jest księga wieczysta  – konieczny będzie numer księgi wieczystej).

7. PEŁNOMOCNICTWO:

 • dane osobowe pełnomocnika, (imiona, nazwiska, imiona rodziców, nr PESEL, adres zamieszkania),
 • zakres umocowania,
 • przy upoważnieniu do zbycia / nabycia / obciążenia lub innej czynności mającej za przedmiot konkretną nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego – numer księgi wieczystej (w przypadku lokali spółdzielczych – dane lokalu lub numer księgi wieczystej, jeśli jest ona prowadzona).

8. POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • numer PESEL spadkodawcy,
 • wszystkie testamenty sporządzone przez spadkodawcę (w tym odwołane) – jeżeli były sporządzane,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców dziedziczących z spadek ustawy (w przypadku osób, które nie zawierały związku małżeńskiego - akt urodzenia, w pozostałych przypadkach akt małżeństwa),
 • jeśli w skład spadku po zmarłym wchodzi nieruchomość – numer księgi wieczystej.

PRZYKŁADOWE DOKUMENTY DODATKOWE:

 • dokument pełnomocnictwa – jeżeli strona dokonuje czynności przez pełnomocnika,
 • wypis aktu notarialnego obejmującego umowę majątkową małżeńską – jeżeli w małżeństwie nabywcy obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej,
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub numer KRS – jeżeli stroną aktu notarialnego jest podmiot ujawniony w powyższym Rejestrze,
 • uchwała organu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności (o ile konieczność jej uzyskania wynika z przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych danego podmiotu),
 • dokument wykazujący następstwo prawne po osobie ujawnionej w księdze wieczystej (przykładowo wypis notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, o przysądzeniu własności, o nabyciu nieruchomości przez zasiedzenie) – jeżeli stroną aktu jest podmiot, którego prawo nie zostało ujawnione w księdze wieczystej,
 • zaświadczenie o powierzchni i położeniu lokalu wydane przez spółdzielnię mieszkaniową oraz wypis z rejestru gruntów – jeżeli w akcie notarialnym ma zostać zamieszczony wniosek o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wypis z rejestru budynków lub kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej – jeżeli w akcie notarialnym ma zostać zamieszczony wniosek o ujawnianie budynku w księdze wieczystej,
 • decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta w sprawie zatwierdzenia podziału geodezyjnego nieruchomości, jeżeli podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • wyciąg z wykazu zmian gruntowych (wykaz synchronizacyjny) – jeżeli nastąpiła zmiana powierzchni nieruchomości, która nie została ujawniona w księdze wieczystej.