Kancelaria Notarialna w Siemianowicach Śląskich | Notariusz Wojciech Wysowski

Notariat Rzeczypospolitej

tel.: (32) 204 40 37, tel. kom. 516 482 106

OPŁATY NOTARIALNE

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, zwane taksą notarialną, określone na podstawie umowy ze stronami czynności. Maksymalną wysokość taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.).

Czynności notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według obowiązującej stawki 23%.

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o notariacie, jeśli strona zamierzająca dokonać czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, z wnioskiem o zwolnienie jej w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Z podobnym wnioskiem wystąpić może również osoba prawna, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia w tym trybie, wynagrodzenie ponosi wówczas Skarb Państwa.

Notariusz, jako płatnik oblicza, pobiera od podatnika (odpowiedniej strony czynności notarialnej) i przekazuje na rachunek właściwego urzędu skarbowego:

  • podatek określony w ustawie z dnia 09 września 2000 r., o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku czynności dokonanych w formie aktu notarialnego,
  • podatek określony w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w przypadku darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy lub ugody w przedmiocie zniesienia współwłasności.

Jeżeli w sporządzanym akcie notarialnym zamieszczony został wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej podlegający opłacie sądowej, notariusz zobowiązany jest pobrać od wnioskodawców tę opłatę i przekazać ją w ustawowym terminie na rachunek właściwego sądu rejonowego.