Opłaty

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, zwane taksą notarialną, określone na podstawie umowy ze stronami czynności. Maksymalną wysokość taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. Nr 148, poz. 1564 ze zm.).

Czynności notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według obowiązującej stawki 23%.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o notariacie, jeśli strona zamierzająca dokonać czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, z wnioskiem o zwolnienie jej w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Z podobnym wnioskiem wystąpić może również osoba prawna, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia w tym trybie, wynagrodzenie ponosi wówczas Skarb Państwa.

Notariusz, jako płatnik oblicza, pobiera od podatnika (odpowiedniej strony czynności notarialnej) i przekazuje na rachunek właściwego urzędu skarbowego:

  • podatek określony w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku czynności dokonanych w formie aktu notarialnego,
  • podatek określony w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w przypadku dokonanej w formie aktu notarialnego:
    • darowizny
    • umowy lub ugody w przedmiocie nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
    • umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności,
    • umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę oraz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej wysokość pobranej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje na rachunek bankowy właściwego sądu rejonowego.