Kancelaria Notarialna w Siemianowicach Śląskich | Notariusz Wojciech Wysowski

Notariat Rzeczypospolitej

tel.: (32) 204 40 37, tel. kom. 516 482 106

ZAKRES USŁUG NOTARIALNYCH

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, notariusz Wojciech Wysowski dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne, w tym między innymi:
  • umowy dokumentujące obrót nieruchomościami, prawem użytkowania wieczystego oraz spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu lub domu jednorodzinnego,
  • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności,
  • umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz o przedłużenie terminu wieczystego użytkowania,
  • oświadczenia o ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych (służebności: gruntowych, osobistych przesyłu, ustanowienie użytkowania, ustanowienie hipoteki),
  • oświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, umowy określające sposób zarządu nieruchomością wspólną oraz umowy o podział nieruchomości do korzystania,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy przedwstępne,
  • umowy o dożywocie oraz umowy renty,
  • umowy majątkowe małżeńskie oraz umowy o podział majątku wspólnego,
  • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
  • umowy zbycia spadku oraz udziału w spadku,
  • testamenty,
  • oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku,
  • pełnomocnictwa,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów art. 777 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego,
  • umowy (akty założycielskie) spółek prawa handlowego oraz ich zmiany,
  • oświadczenia o ustanowieniu fundacji,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, mające skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia stron, mogące mieć skutki prawne, wskazanej stronie przeciwnej,
 • spisuje protokoły walnych zgromadzeń spółek, stowarzyszeń, spółdzielni  i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Spisuje również protokoły, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa drugiej strony,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty i dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.